Boräntorna kan pressas upp av nya låneregler

BOSTADSLÅN: Svenska bankers exponering mot riskerna i bolån oroar Finansinspektionen som planerar att införa nya regler som innebär att bankerna kommer att tvingas hålla mer eget kapital per utlånad krona än man tidigare gjort. Detta kan få givetvis få effekter på din bolåneränta.

Hur mycket kapital en bank måste hålla per utlånad krona avgöra av riskvikten på exempelvis ett bolån. Ju lägre riskvikt desto mindre eget kapital behövs för varje krona som lånas ut. När det gäller bolån så är riskvikten låg, vilket innebär att för “lite” eget kapital har tillskjutits för att täcka upp för bolånen och man har  inte tagit tillräcklig höjd för kreditförluster på bolån.

Därför vill FI minska riskerna i banksystemet och införa ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån. De flesta banker har väntat på ett sådant krav från FI, men inte hur nivån på golvet skulle se ut.

Kort innebär ett riskviktsgolv på 15 procent att de svenska bankerna måste “låsa in” ytterligare 20 miljarder kronor  i s.k kärnprimärkapital, dvs eget kapital som banken måste skjuta till i banksystemet.

Källa: FI, publicerad: 2012-11-26